`£Ww X-s¶ Huj[w

B[p\nI ssh-Zy-im-kv-{X in-ev-]n-bm-b ln-t¸m-{Im-ä-kn-sâ k-Xyk-tµ-i-am-Wv CXv. C-¶p-ïm-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-¶ A[n-I ]-¦v B-tcm-Ky {]-iv-\-§Ä¡pw tcm-K-§Ä¡pw Imc-Ww \n-tXy-\ \mw `-£n-¡p-¶ Blm-c h-kv-Xp-¡-fp-sS tNcp-h hy-Xym-k-§fpw \n-jvTbpw Nn-«-bnÃm-bv-a-bp-amWv.

al\o-b am-Xr]n-XrXzw

Ipªnsâ BtcmKy ]cn-]m-e\w A½bpsS DZ-c-¯n h-¨p X-s¶ Xp-S-§p¶p. km-Xzn-Im-lm-c-¯n-¡q-Sn am-Xm-hn-sâ a\-Êv im-´hpw ip-²hpw B-bn-¯ocp¶p. ]-g§Ä, tX-§, I-dp-I-\ocv, ap-f-¸n-¨ FÅv, \n-e¡-S-e Xp-S-§n-b-h ap-e-¸m hÀ-²n-¸n-¡pw.

{]Xn-tcm-[ Ip-¯n-sh-¸p-I-Ä

tcm-Kw h-cm-Xn-cn-¡m\pw ]-I-cm-Xn-cn-¡m\pw {]Xn-tcm-[ Ip-¯n-sh-¸p-IÄ F-Sp-¡-W-sa-¶v \nÀ-_-Ôn-¡-s¸-Sp¶p. F-´m-Wv {]Xn-tcm-[ Iq-¯n-sh-¸nsâ Huj[w? {]Xn-tcm-[ Ip-¯n-h-¸p-IÄ F-¶-t]-cn A-tX tcm-K-§-fp-sS Po-h-\p-Å A-t\-Im-bn-cw ssh-d-kp-I-sf-bm-Wv Ip-¯n h-bv-¡p¶Xv