"BtcmKyw kÀ-Æ-[-\m {]-[m\w" "tem-Iw ap-gp-h\pw t\-Sn-bmepw B-tcmKyw C-sÃ-¦n t\-Snb-h-sImï-­v F-´p {]-tbmP-\w". tcm-Kw h-t¶ ]-äq F-¶ [m-c-W k-aq-l-¯n \n¶pw am-tä-ïn-bn-cn-¡p-¶p. ]qÀ-® B-tcmKyw {]-Ir-Xn-Z-¯-amWv. A-Xv D-ïm-t¡ï-­ H¶Ã. B-tcmKyw \-ã-s¸-Sm-sX kq-£n-¡p-hm³ `q-apJ-s¯ FÃm P-´p-¡fpw I-S-s¸-«n-cn-¡p¶p. kr-ãn-bp-sS a-Ip-Sam-b a-\p-jy³ am{Xw A-¡m-cy-¯n thï-{X {i-²m-ep A-sÃ-¶p-Å-Xm-Wv k-Xyw.

B-tcm-Ky Nn-In-Õm cwK-¯v C¶-s¯ `-b-hn-lz-e-X AI-än a-t\m-ss[cyw ho-sïSp-¡p-hm³ H-ä amÀ-¤-ta-bp-Åp. 'Úm-\ k-¼mZ-\w'. AXpw A-\p-`-h-Úm\w. A-dn-hnÃmbv-a a-t\m-ss[cyw sI-Sp-¯pw. a-t\m-ss[cyw CÃm-bva-sb A-sÃ-¦n `-b-¸m-Sn-s\ [-\-k-¼m-Z-\ amÀ-¤-am-¡n am-äp-¶ H-cp Iq«À. ^-etam am-c-Iam-b tcm-K-¯n-epw, A-\m-tcm-Ky-¯nepw sN-s¶-¯p-¶p a-\p-jy i-cocw. Cu Zp-c-h-Ø-bn \n¶pw {]-Ir-XnZ-¯-tam-N-\ amÀ-¤-§-fm-Wp {]-Ir-Xn Nn-InÕ.

C´y-bn Cu Nn-In-Õm co-Xn-bp-sS {]-Nm-c-I³ a-lm-ßm-Km-Ôn-bm-bn-cp¶p. {io. kn. BÀ. BÀ hÀ-½-bm-Wv tI-c-f-¯n Cu Nn-In-Õm co-Xn-¡v Iq-Sp-X {]-Nm-cw \Â-InbXv.