tPmkv, F-d-Wm-Ipfw
F-sâ jp-KÀ c-­p am-kw sIm-ï­v t\mÀ-½-embn. Iym³-kÀ aq-e-ap-Å th-Z-\-bv¡pw ia-\w h¶p.

Pq-en tPm¬k¬, ]-Ån-¸pdw
F-sâ A-¸¨-sâ I-®n-sâ Imgv-N Xn-cn-¨p In«n.

Pn-Pn tPm¬, C-Sp¡n
ho-«n kp-J {]-khw, `À-¯m-hv X-s¶ {]k-hw F-Sp¯p.

efn-X ]n-Å, ku-Zn A-td-_y
t_m¬ Iym³-kÀ aq-e-ap-Å i-àam-b th-Z-\-bn \n¶pw tam-N\w.

]n.A-Pn¯v, aq-hm-äp]p-g
hn-iz-kn-¡m³ ]-äm-¯ kp-J {]k-hw